Prvé ubytovanie na Slovensku

LAST MINUTE PONUKY

Kontakt


www.1ubytovanienaslovensku.eu

Kontaktujte nás: ( prevádzka portálu) - kontakty na jednotlivé ubytovania nájdete v prezentácii.

E-mail: info@1ubytovanienaslovensku.eu

Fakturačné údaje:

Prvé, s.r.o.

Komenského 28, 
937 01 Želiezovce

Obchodný register: Prvé, s.r.o.

IČO: 47 611 359

DIČ: 2023993774

IČDPH: - Neplatca DPH

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 2700546804 / 8330

IBAN: SK9383300000002700546804, SWIFT: FIOZSKBAXXX

alebo: Fakturačné údaje

Peter Kminiak
Petófiho 46
93701 Želiezovce

IČO: 43 507 093

 

Podmienky

 

Vitajte na www.1ubytovanienaslovensku.eu (ďalej len portál) spoločnosti Prvé, s.r.o.. Pozorne si, prosím prečítajte nasledujúce podmienky používania nášho portálu. Vstupom do portálu súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok (ďalej len podmienky), zaväzujete sa ich dodržiavať a ste nimi viazaní. Spoločnosť Prvé, s.r.o. (ďalej len Prvé, s.r.o.) si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia a potrieb tieto podmienky meniť. V prípade akéhokoľvek porušenia týchto podmienok si spoločnosť Prvé, s.r.o. vyhradzuje právo požadovať všetky zo zákona dostupné opravné prostriedky a náhrady. Na ďalšie používanie portál-u musíte súhlasiť s týmito podmienkami.

Ochranné známky a logá

Potvrdzujeme, že všetky materiály, použité v portály, najmä informácie, logá, obrázky, grafiky, dokumenty, produkty, zvuky, internetové rozhranie a software poskytla na publikovanie spoločnosť Prvé, s.r.o., alebo jej obchodní partneri, alebo klienti portál-u. (ďalej len klienti), pričom súvisiace práva duševného vlastníctva prislúchajú spoločnosti Prvé, s.r.o., alebo klientom katalógu. Jednotlivé prvky webovej stránky sú chránené autorskými zákonmi, a nesmú sa kopírovať, modifikovať ani imitovať, celkom ani čiastočne. Všetky ďalšie názvy produktov, mená spoločností, známky, logá a symboly môžu byť ochrannými známkami ich vlastníkov.

Obmedzená licencia; obmedzenia

S výnimkou toho, čo sa uvádza v týchto podmienkach, žiadne z materiálov sa nesmú kopírovať, rozmnožovať, distribuovať, opätovne publikovať, sťahovať, zobrazovať, uverejňovať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi prostriedkami, najmä elektronickými, mechanickými, foto kopírovacími, záznamovými či inými prostriedkami, bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia spoločnosti Prvé, s.r.o. alebo poskytovateľa tretej strany. Zároveň nesmiete odzrkadľovať žiadne materiály, obsiahnuté na tejto webovej stránke, na žiadnom inom serveri bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia spoločnosti Prvé, s.r.o.. Akékoľvek neoprávnené používanie akýchkoľvek materiálov, obsiahnutých v tomto katalógu, môže porušiť zákony o autorskom práve, zákony o ochranných známkach, zákony o ochrane súkromia o uverejňovaní.

Ukončenie služieb / webovej stránky

Spoločnosť Prvé, s.r.o. môže kedykoľvek upraviť alebo v prípade technickej údržby prerušiť poskytovanie tejto webovej stránky alebo materiálov, uvedených na tejto webovej stránke, a to s adresovaným oznámením alebo bez neho. Spoločnosť Prvé, s.r.o. nenesie voči vám ani žiadnej tretej strane žiadnu zodpovednosť v dôsledku takejto úpravy alebo prerušenia. Spoločnosť Prvé, s.r.o. môže monitorovať prístup na webovú stránku. Po ukončení týchto Podmienok ste povinný bezodkladne zničiť akékoľvek stiahnuté alebo vytlačené materiály. V prípade, že sa ubytovateľ registruje cez akciu s názvom: Garancia vrátenia peňazí, vrátenie peňazí je splatné na základe nulovej štatistiky, čiže zariadenie, za celé obdobie prezentácie nezíska s portálu, žiadnu rezerváciu či e-mail. Každý ubytovateľ má k dispozícii štatistiku k nahľiadnutiu kedykoľvek, stačí sa mu prihlásiť.

Linky na stránky tretích strán

Táto webová linka môže obsahovať linky na webové stránky, riadené stranami inými ako spoločnosťou Prvé, s.r.o.. Spoločnosť Prvé, s.r.o. nezodpovedá, neschvaľuje ani neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah alebo používanie takýchto stránok tretích strán. Spoločnosť Prvé, s.r.o. vám poskytuje tieto linky iba na uľahčenie orientácie, pričom začlenenie akejkoľvek linky neznamená schválenie stránky uvedenej linky spoločnosťou Prvé, s.r.o.. Pred používaním takýchto stránok ste povinný oboznámiť sa s politikou, uvedenou na takýchto stránkach, týkajúcou sa ochrany súkromia a iných záležitostí. Je vašou zodpovednosťou, aby ste podnikli opatrenia na zabezpečenie toho, že nič, čo si pre vlastné potreby vyberiete, neobsahuje vírusy ani iné položky deštruktívnej povahy.

Vzdanie sa práva

Materiály na tejto webovej stránke sa poskytujú v stave v akom sa nachádzajú, pričom spoločnosť Prvé, s.r.o. sa týmto vzdáva práva na všetky výslovné alebo konkludentné prehlásenia, záruky, istoty a podmienky, najmä akékoľvek konkludentné záruky alebo podmienky obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, nároku a neexistenciu porušenia, okrem prípadov v rozsahu, kedy sú takéto vzdania sa práv považované za právne neplatné. Spoločnosť Prvé, s.r.o. neposkytuje žiadne prehlásenia, záruky, istoty ani podmienky, s ohľadom na kvalitu, vhodnosť, pravdivosť, správnosť alebo úplnosť žiadnych materiálov, uvedených na webovej stránke alebo akejkoľvek inej stránke či inej webovej stránke, na ktorú je odkaz na tejto webovej stránke. Spoločnosť Prvé, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za pridané informácie a fotografie v prezentáciách ubytovania. Za pridané informácie a fotografie v prezentáciách ubytovania zodpovedá v plnom rozsahu ubytovateľ (registrovaný člen), ktorí ich pridal.

Obmedzenie zodpovednosti

V prípade, že nie ste spokojný s naším portál-om, jediným vašim opravným prostriedkom je možnosť prerušiť jeho používanie. Spoločnosť Prvé, s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody, ktoré utrpíte v dôsledku používania, úpravy, doloženia, kopírovania, distribuovania alebo sťahovania, materiálov alebo používania či nemožnosti používať tento portál. Spoločnosť Prvé, s.r.o. v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne nepriame, trestné, mimoriadne, náhodné ani následné škody (najmä stratu zákazky, výnosov, zisku, používania, údajov alebo iných ekonomických výhod), a to bez ohľadu na to, ako k nim dôjde, či už konaním alebo na základe zmluvy, nedbalosti či iného protiprávneho konania, vyplývajúceho z používania alebo realizácie informácií, dostupných na tomto katalógu alebo v súvislosti s nim, a to i v prípade, kedy bola spoločnosť Prvé, s.r.o. vopred poučená o možnosti vzniku takejto škody. Máte výlučnú zodpovednosť za adekvátnu ochranu a zálohovanie údajov a/alebo vybavenie, použité v súvislosti s týmto portálom, pričom nie ste oprávnený uplatniť si nárok voči spoločnosti Prvé, s.r.o. v súvislosti so stratenými údajmi, trvaním opakovaného spustenia, nesprávneho výkonu, omeškaniami práce alebo ušlými ziskami, vyplývajúcimi z používania materiálov. Zaväzujete sa, že odškodníte spoločnosť Prvé, s.r.o. a že si nebudete uplatňovať u spoločnosti Prvé, s.r.o. žiadne nároky, vychádzajúce z používania tohoto portálu alebo súvisiace s ním. Účinnosť týchto obmedzení je výslovným predpokladom vášho používania tohoto katalógu.

Odškodnenie

Ako protiplnenie za prijatie pôžitkov, ktoré získate prístupom na túto stránku, súhlasíte, že odškodníte spoločnosť Prvé, s.r.o., jej pracovníkov, spoločníkov a konateľov, zamestnancov, zástupcov a partnerov a nahradíte im všetky nároky, konania alebo pohľadávky, najmä primerané právne a účtovné poplatky, uplatnené akoukoľvek treťou stranou z dôvodu vášho používania webovej stránky, vášho porušenia týchto podmienok alebo vášho porušenia zákonov, predpisov alebo práv tretích osôb alebo v súvislosti s nimi.

Všeobecné ustanovenia

Tieto podmienky sa spravujú a vykladajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je ktorékoľvek z ustanovení týchto podmienok neplatné alebo nevykonateľné, takéto ustanovenie bude vykonané v najväčšom možnom rozsahu a zostávajúce ustanovenia budú i naďalej plne platné a účinné. Názvy slúžia iba na referenčné účely a žiadnym spôsobom nedefinujú, neobmedzujú, nevykladajú ani nepopisujú rámec ani rozsah daného odseku. Nekonanie z našej strany v súvislosti s vaším porušením prípadne porušením iných osôb nás nezbavuje práva konať v súvislosti s následným alebo podobným porušením. Okrem dohôd a podmienok, uvedených na webovej stránke, tieto podmienky uvádzajú celé dojednanie a dohodu medzi nami v súvislosti s predmetom týchto podmienok.

 

 

VOP (časť provízna)

1.   Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia (ďalej len ubytovateľ) je povinný si skontrolovať svoj objekt po pridaní zariadenia.

2.   Ubytovateľ sa zaväzuje poskytnúť portálu pultové ceny ubytovania. Je to cena ubytovateľa, za ktorú bežne poskytuje svoj objekt svojim klientom. Táto cena teda nie je navyšovaná. Ubytovateľ musí rozhodnúť o schválení/neschválení rezervácie do 24 hodín. Ubytovateľ je o každej rezervácii informovaný aj sms správou na mobilné číslo ako aj upozorňujúcim emailom. Ak tak neurobí, považuje sa rezervácia za neschválenú. Ak sa tak stane 2 krát, ubytovateľ súhlasí so zmluvnou pokutou 10% z ceny rezervácie.

3.   Ubytovateľ je povinný vyznačiť si voľné termíny a aktualizovať si pravidelne obsadenosť, aby sa nestalo, že návštevník stránky zarezervuje obsadený termín.

4.   V prípade, ak návštevník zarezervuje už obsadený termín (ubytovateľ si ho neoznačil v kalendári obsadenosti), ubytovateľ súhlasí so zmluvnou pokutou 10% z ceny pobytu. Zmluvná pokuta nadobúda platnosť ak sa tak stane viac ako 3 krát.

5.   Ubytovateľ je povinný zaplatiť z realizovaného pobytu províziu portálu vo výške 10% - 15% z ceny každého zrealizovaného pobytu ako je uvedené v zmluve uzavretej medzi ubytovateľom a prevádzkovateľom (Prvé, s.r.o.)

6.   Prevádzkovateľ vystavuje faktúru za províziu začiatkom nasledujúceho mesiaca po mesiaci ako bol pobyt realizovaný.

7.   Ubytovateľ je povinný informovať portál o nezrealizovanom pobyte bezodkladne najneskôr však do 3 dní od plánovaného nástupu na pobyt. Po tomto termíne sa už bude uplatňovať provízia za pobyt.

8.   Ubytovateľ je povinný bezodkladne informovať portál o zmene ceny realizovaného pobytu ako aj ostatných detailov pobytu, aby došlo k ich úprave v systéme.

9.   Ubytovateľ je povinný bezodkladne si upraviť ceny svojich pultových cien, vybavenia a iných informácií v objekte tak, že v prípade, že rezervácia bola vykonaná pred týmto upravením, tak sa pri danej rezervácii akceptujú ceny a parametre zadané v okamihu vykonania rezervácie.

10.       V prípade zistenia, že ubytovateľ mylne informoval portál a zrušení pobytu alebo o konečnej výške ceny pobytu, môže portál okamžite odstúpiť od spolupráce s ubytovateľom. Zároveň má portál právo domáhať sa provízie a vzniknutej škody právnou cestou, kde všetky náklady na vymáhanie bude povinný hradiť ubytovateľ.

11.      Portál dôrazne odporúča ubytovateľovi, aby sa po každej rezervácii čo najskôr skontaktoval s budúcim hosťom a doriešil si najmä zálohu, vratnú kauciu a storno podmienky, aby mal istotu uskutočnenia rezervácie viac ako 3 dni pred pobytom.

12.      Portál aj ubytovateľ má právo odstúpiť od spolupráce bez udania dôvodu hneď po vysporiadaní si záväzkov a pohľadávok medzi sebou a hosťom. Oznámenie o ukončení spolupráce zo strany ubytovateľa sa posiela emailom na info@1ubytovanienaslovensku.eu a zo strany portálu sa posiela na registračný email ubytovateľa.

13.      Tieto obchodné podmienky sú v platnosti od 13.11.2014 a prevádzkovateľ má právo ich upraviť. Zároveň je povinný zmenu oznámiť registrovanému ubytovateľovi.

14. Na fotografiách zariadenia v prezentácii, nesmú byť zaradené fotografie, ktoré obsahujú názov zariadenia, v popise objektu nesmie ubytovateľ uviesť adresu svojej webstránky. Takisto ubytovateľ nesmie v popise objektu uviesť priamy kontakt na seba. 

 

Náhľad zmluvy o sprostredkovaní uzavretá po registrácii : http://www.1ubytovanienaslovensku.eu/DATA/zmluva_o_sprostredkovani.pdf

Ubytovanie podľa okresov

Máte voľné ubytovanie?

Hodnotenia nášho portálu

Kontakt
Predajte si Vaše voľné termíny cez kvalitný a obľúbený ubytovací portál www.1ubytovanienaslovensku.eu za akciovú cenu len 59 EUR ročne.

Pre ubytovateľov

Ste ubytovateľ a máte otázky? Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.

Zákaznícka podpora
Telefón: +421 948 209 371
E-mail:

Hľadáte ubytovanie?

Použite naše vyhľadávanie v hornej časti stránky, vyberte si ubytovanie a následne si vybrané ubytovanie zarezervujte priamo u ubytovateľa emailom, telefonicky alebo cez rezervačné formuláre. Ubytovateľ sa Vám obratom ozve a dohodnete si podrobnosti